Card image

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yazım Kuralları

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) - Journal of Educational Sciences Research (JESR)

Notlar:

1. Hakemlik süreci: Dergiye ulaşan makaleler ön incelemeden sonra bölüm editörlerine ulaştırılmakta ve bölüm editörlerinin incelemesinden sonra, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilmektedir.

2. Hakemlik türü: Hakemlik sürecinde "Çift Kör Hakemlik" tipi kullanılmaktadır.

3. İntihal tarama süreci: Dergiye gönderilen aday makaleler "iThenticate ya da Turnitin" programı ile intihal taramasına tabi tutulur. Herhangi bir sorun olan makaleler yazara iade edilir. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi olarak şu kuruluşların etik ilkeleri esas alınmaktadır:

a) Committee on Publication Ethics (COPE)

b) Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

4. Yayın Etiği ve İntihal Politikası:

Yayın Etiği: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR) olarak yaptığımız Committee on Publication Ethics (COPE) üyeliği başvurusu değerlendirme sürecindedir.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR) Committee on Publication Ethics (COPE) üyesidir (Başvuru değerlendirme sürecinde) ve yayın etiği ilkelerini benimsemektedir. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR) iyi yayıncılığa ilişkin COPE yönergelerine kesinlikle uymakta ve etik dışı davranış şüphesi bulunan durumlarda COPE akış çizelgelerinde belirtilen prosedürleri izlemektedir. COPE üyelik başvurumuz değerlendirme sürecindedir. Dergi olarak COPE yönergelerine uyuyoruz. Etik ilkeler konusunda yazarların, hakemlerin ve editörlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri için lütfen aşağıdaki linke (http://publicationethics.org/resources/guidelines) göz atınız.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Yazarların çıkar çatışmaları

Yazarlar, eğer kendileri ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması varsa bunu dergiye bildirmek durumundadır. Bu durum dergi e-posta adresine makale gönderilmesi sırasında belirtilmelidir. Bu çıkar çatışması, mali, kişisel ya da diğer ilişkiler ya da finansman kaynakları ile ilgili konuları içerebilir. Her türlü maddi destek yazarın katkılarıyla kabul edilmeli ve belirtilmelidir.

Editörün, yardımcı editörlerin ve bölüm editörlerinin çıkar çatışmaları

Dergiye (Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR) gönderilen makalelerde yazarlar için uygulanan çıkar çatışması politikası editör, yardımcı editörler ve bölüm editörleri için de geçerlidir. Editörlerden biriyle aynı kurumda çalışan bir yazar bir makale gönderirse, inceleme süreci farklı bir kurumda çalışan başka bir editör tarafından yapılır.

Hakem ve danışma kurulu üyelerinin çıkar çatışmaları

Hakemlerin, potansiyel bir çıkar çatışması olup olmadığını belirtmeleri gerekir. Örneğin, hakem yazarın kimliğini biliyorsa, bunu beyan etmesi gerekir. Herhangi bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa, editör makale için başka bir hakem görevlendirecektir.

Editörler ve danışmanlar kurulu üyelerinin çıkar çatışmaları

Editörler ve danışmanlar kurulu üyeleri Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nde - Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR) makale yayınlayabilir. Editörler ve danışmanlar kurulu üyelerinin görüşleri kör inceleme ve gizlilik bakımından aynı koşullara tabidir.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

a) Yanlış davranışlar veya etik dışı davranışlar tespit edildiğinde editör ve yayıncı bu durumun tespit edildiğini gündeme getirebilir. Diğer kişilerin başvuruları da incelenebilir.

b) Editör veya yayıncıyı suiistimalden ya da etik dışı davranıştan haberdar eden kimse, soruşturma başlatılması için yeterli delil veya belgeleri sağlamalıdır. c) Dergi editörleri suiistimal ya da etik dışı davranış konusundaki soruşturmalarda birincil yetki ve sorumluluğa sahiptir ve gerektiğinde yayıncıya danışmalı veya tavsiyelerde bulunmalıdırlar.

d) Soruşturma, bilmesi gereken kişilerin ötesinde söylentilerin veya iddiaların yayılmasını önlemek için her türlü dikkatle ve özenle yapılıd.

e) Tespit edilen ve kesinleştirilen suiistimal ya da etik dışı davranış hakkında ayrıntılı bir resmi uyarı veya editöryel yayın yapılır. Duruma göre ilgili makamlara da bilgi verilebilir.

f) Tespit edilen ve kesinleştirilen suiistimal ya da etik dışı davranışı yapan kişilere ambargo uygulanır ve makaleleri bir daha dergiye kabul edilmez.

5. Yayın ücreti: Dergiye makale gönderen yazarlar, İngilizce son okuma, DOI numarası alımı, internet sitesi ve diğer masraflardan doğan ücreti (500 TL) ödemeyi kabul etmiş olurlar.

Telif Hakları Devir Formu

YAZARLAR İÇİN YÖNERGE 

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim) yayınlanan uluslararası hakemli, elektronik bir dergidir. EBAD, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Makaleler hakem değerlendirme sürecine Türkçe olarak gönderilip, kabul aldıktan sonra İngilizceye çevirisi yapılabilir.

Dergiye ulaşan makaleler ön incelemeden sonra alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerde şu hususlara dikkat edilmelidir:

1. Gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

2. Herhangi bir bilimsel etkinlikte sunulmuş olan eserlerde etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

3. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

4. Lisansüstü öğretim tezlerinden üretilen makalelerde, bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu tip makalelerde haksız yazarlık olması durumunda bu durumdan yazarlar sorumludur.

 

5. Bir yazının değerlendirmeye alınabilmesi için Dergi Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

 

6. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamakta ve yeniden düzenleme için yazarına iade edilmektedir.

 

7. Makalede yer alacak şekil, grafik ve benzeri çizimlerin ölçüleri 10 cm x 18 cm boyutlarını geçmemelidir.

 

8. Dergide yayımlanan İNGİLİZCE makalelere TÜRKÇE,  TÜRKÇE makalelere İNGİLİZCE uzun özet (1200-1500 kelime arası) eklenmelidir

9. Makale metninin arkasında kaynakça listesi yer almalı, daha sonra uzun özete yer verilmelidir.

10. Dergiye gönderilen makaleler 25 sayfayı geçmemelidir.

11. Makaleler İngilizce başlık, abstract ve key words; Türkçe başlık, kısa özet ve anahtar sözcükler de yer almalıdır.

12. Metin içinde yapılacak vurgulamalar italik olarak yapılmalıdır. Altı çizili ya da koyu kullanılmamalıdır.

13. Gönderilen aday makaleler “Microsoft Word” formatında kaydedilmiş olmalıdır.

14. Yayınlanan çalışmaların içeriğinden, savunulan görüşlerden, kaynakların doğruluğundan, alıntı ile telif hakkı olan şekil ve görsellerden yazar/yazarlar sorumludur.

15. Yayına kabul edilen makaleler için yazar ya da yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

16. Dergiye gönderilen makaleler, yazı yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmemektedir.

17. Aday makalelerin hazırlanmasında dergide daha önce yayınlanan makalelere bakılabilir.

18. Makalenin ilk halinde, yazar ve kurum isimleri dergide daha önce yayınlanan makalelerdeki gibi yer almalıdır.

19. Dergiye makale gönderen yazarlar, İngilizce son okuma, DOI numarası alımı, internet sitesi ve diğer masraflardan doğan ücreti ödemeyi kabul etmiş olurlar.

Makale Yazım Kuralları 

Metin 
1. Makale metni 1 satır aralıklı, Palatino Linotype 11 punto, kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalı ve her bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.

2. Paragraflar 1,25 cm'lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk verilmemelidir.

3. Araştırma makalelerinde “Introduction, Method, Findings, Result, Discussion and Suggestions” bölümleri yer almalıdır. Başlıklarda rakam (1. Introduction gibi) kullanılmamalıdır.

4. Derleme ya da kavramsal çözümleme yapılan makalelerde başlıklar içeriğe göre düzenlenebilir.

5. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu ya da altı çizili değil, italik vurgulama yapılmalıdır.

6. Paragraflar arasında önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale Başlığı, Yazar Adları 
Şu sıra takip edilmelidir:

1. Başlık: Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir. Başlık 15 sözcüğü geçmemelidir. Başlık koyu, ortalı, sadece ilk harfler büyük ve 16 punto (Palatino Linotype) ile yazılmalıdır.

2. Yazar adları: 14 punto, koyu olmayacak. Yazar adlarında unvana yer verilmemelidir. Yazar ya da yazarların adları yazılırken ad küçük harflerle, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri dipnot olarak verilmelidir. (Palatino Linotype, 8 punto, Tek satır aralığı)

Özet ve Anahtar Sözcükler 
1. İNGİLİZCE metnin başında İngilizce başlık, abstract ve key words; TÜRKÇE metnin başında Türkçe başlık, özet ve anahtar sözcükler yer almalıdır.

2. Özet ve Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 200 sözcüğü geçmemelidir.

3. Özet ve abstract Palatino Linotype yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

4. Anahtar Sözcükler ve Key Words: Makalenin içeriğini tanımlayacak “en az 3, en fazla 5” sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcükler gelişigüzel seçilmiş sözcükler değildir. Bu sözcükler makale hakkında bilgi vermelidir.

Giriş 
1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.

2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.

3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.

Yöntem 
1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.

2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.

3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar ya da Çalıma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.

4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.

5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı ya da araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.

6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.

Bulgular 
1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.

3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.

4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo ya da grafiklere yer verilebilir.

5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.

6. Tablo ya da grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.

7. Tablo ya da grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır.

8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.

2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.

3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.

4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu ya da farklılığı açıklanmalıdır.

5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.

6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.

7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.

8. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.

9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.

Başlık ve Alt Başlıklar 
1. Makalenin başlık ve alt başlıkları Dergi Yazım Kurallarına göre biçimlendirilmelidir.

2. Bölüm başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.

3. Bölüm alt başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.

4. Alt başlıkların altında başlık kullanılması gerekirse paragraf başlığı kullanılmalıdır.

Tablo ve Şekil Gösterimi 
1. Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

2. Tabloların genişliği en fazla 16 cm olmalıdır.

3. Tablolarda kullanılan yazılarda Palatino Linotype 9 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

4. Tablo başlıkları tablonun üstünde, sola dayalı ve aşağıdaki gibi olmalıdır.

5. Tablolarda kenar çizgileri kullanılmamalı. (Örnek için Pdf dosyaya bakınız)

6. Şekil başlıkları şeklin altında ortalıdır. (Örnek için Pdf dosyaya bakınız)

Kaynakça Bağlacı Örnekleri 
Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir.

1. Tek yazarlı kaynakça bağlacı: (Yılmaz, 2008), Yılmaz’a göre (2008), Doğrudan alıntılarda: (Yılmaz, 2008, p. 84), Yılmaz’a göre (2008, s. 84)

2. İki yazarlı kaynakça bağlacı: (Yılmaz, & Altınkurt, 2009) ya da Yılmaz ve Altınkurt’a göre (2009)

3. Üç yazarlı kaynakça bağlacı: (Yılmaz, Altınkurt, & Karaköse, 2009)

4. Dört ve beş yazar olan kaynakçalarda, kaynakça bağlacı ilk geçtiği yerde olduğu gibi (Aydın, Yılmaz, Memduhoğlu, Oğuz, & Güngör, 2008) izleyen kısımlarda ise kısaltılarak (Aydın et al., 2008) verilmelidir.

5. Altı ve daha fazla yazar olan çalışmalar ilk geçtiği yer ve izleyen kısımlarda kısaltılarak verilmelidir.

6. Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: (Yılmaz, 2009a, 2009b)

7. Aynı konu ile ilgili birden fazla atıf yapılması durumunda kullanılan kaynakça bağlaçları tarih sırasına ve aynı tarihteki atıflar isme göre alfabetik olarak sıralanmalıdır: (Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990; Deluga, 1995; Brockner, Siegel, Daly, Tyler, & Martin, 1997; Francisco, 2000; İşbaşı, 2000)

8. Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 1998) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000) Ministry of National Education (MoNE) - (Ministry of National Education [MoNE], 2000)

9. Yasal metinler aşağıdaki gibi gösterilmelidir: (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973)

10. Aktarmalarda: Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)……

Kaynakça Listesi Yazım Örnekleri (APA Format - 6th Edition) 

Tek Yazarlı Kitap

Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap:

Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.

İki Yazarlı Çeviri Kitap:

Cooper, R., & Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman & B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.

Üç Yazarlı Kitap:

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.

Editörlü Kitap:

Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.

Editörlü Kitapta Bölüm:

Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş(ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy, & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208). Greenwich: Information Age Publishing.

Çeviri Kitapta Bölüm:

Finger, J., & Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi. (Çev: K. Yılmaz & E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher's Book Of Management Essentials]. (Çev. Edt: T. Karaköse). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 194-243.

Book Reviews:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.

Makale (1 yazar)

Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579-616.

Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39(4), 308-331.

Makale (2 yazardan 7 yazara kadar)

Çokluk-Bökeoğlu,, Ö. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.

Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.

Makale (8 ve daha fazla yazar)

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Bildiri Kitabında Basılan Bildiri:

Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvencç, & M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi & Bartın Üniversitesi.

Parsons, O. A., Pryzwansky, W. B., Weinstein, D. J., & Wiens, A. N. (1995). Taxonomy for psychology. In J. N. Reich, H. Sands, & A. N. Wiens (Eds.), Education and training beyond the doctoral degree: Proceedings of the American Psychological Association National Conference on Postdoctoral Education and Training in Psychology(pp. 45–50). Washington, DC: American Psychological Association.

Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri:

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. Antalya.

Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. EYEDDER-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.

Turan, S. (2001, April). School climate, supportive leadership behavior and faculty trust in Turkish public schools. American Educational Research Association (AERA). Seattle Washington, USA.

Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri:

Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

Yayınlanmamış Araştırma:

Balcı, A., & Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Sözlük:

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Ansiklopedi:

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB.

YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from YÖK website: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm.

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the ministry of national education supervision council. Ankara: MoNE Publications.

Konrad Adenauer Vakfı (1998). Türk gençliği 98 - Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.

Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler:

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

Online Kaynaklar:

Akbaba-Altun, S., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Retrieved from http://ilkogretim-online.org.tr.

Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Retrieved from http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.

Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.

ERIC Kaynakları:

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional strategies: Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Educational Outcomes, University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)

Article Processing Charges (APC) :

.

Average Article prorcessing time (APT) is 55 days

Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) :

Egitim Bilimleri Arastirmalari Dergisi is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

Acceptance of manuscripts is driven entirely by handling editorial team considerations and independent peer-review, ensuring the highest standards are maintained no matter the route to regular peer-reviewed publication or a fast editorial review process. The handling editor and the article contributor are responsible for adhering to scientific standards. The article FEE-Review process of $99 will not be refunded even if the article is rejected or withdrawn for publication.

The corresponding author or institution/organization is responsible for making the manuscript FEE-Review Process payment. The additional FEE-Review Process payment covers the fast review processing and quick editorial decisions, and regular article publication covers the preparation in various formats for online publication, securing full-text inclusion in a number of permanent archives like HTML, XML, and PDF, and feeding to different indexing agencies.