Card image

T�rkiye?de Orta�?retim Sisteminin Sorunlar? ve De?erlendirilmesi: Bir Meta Sentez �al??mas?

Abstract

Selim TAŞ, Necdet AYKAÇ

Bu çal??mada, Türkiye’deki ortaö?retim sisteminde var olan sorunlarla ilgili yap?lan çal??malar?n meta-sentez yöntemi kullan?larak de?erlendirilmesi amaçlanm??t?r. Bu amaç do?rultusunda “ortaö?retim”, “ortaö?retim sistemi”, “ortaö?retim sisteminin sorunlar?”, “lise sistemi” ve “lise sisteminin sorunlar?” anahtar kelimeleri kullan?larak Yüksekö?retim Kurulu (YÖK) tez merkezi (tez ad? alan?nda), EBSCOHost veri taban? (ba?l?k ve içerik alan?nda) ve Web of Science veri tabanlar?nda (ba?l?k ve içerik alan?nda) arama yap?lm??; üç yüksek lisans tezi, 25 makale, bir kitap ve bir çal??tay raporu çal??maya dâhil edilmi?tir. Ara?t?rmada Noblit ve Hare’in (1988) geli?tirdi?i analiz a?amalar? takip edilmi? ve tematik sentez yöntemine göre analiz edilmi?tir. Buna göre olu?turulmu? tema ve kodlar frekans tablolar? ile verilmi? ve yorumlanm??t?r. ?nceleme sonunda elde edilen bulgular sistemden, fiziki ortam ve altyap?dan, ö?retmenden, finans ve programdan kaynakl? sorunlar olmak üzere be? ba?l?kta ele al?nm??t?r. Ara?t?rma sonunda ortaö?retim sisteminin sorunlar? aras?nda, bir üst kademeye geçi? sistemi, e?itimde f?rsat e?itsizli?i, personel kalitesi/niteli?i, siyasi/ideolojik–bürokrasi, kalabal?k s?n?flar, bina yetersizli?i, araç gereç eksikli?i sorunlar? oldu?u belirlenmi?tir.

Share this article